گفت و گوهایی پیرامونِ سرمایه‌داری و امپریالیسم – بخش سوم: دیکتاتوری پول، مبارزه‌ی طبقاتی و جنگ

افکار خود را به اشتراک گذارید