فقر در ایران

اطلاعات اثر:

عنوان فارسی: فقر در ایران
شماره مرجع:104
تاریخ انتشار:1380
نوع مرجع:مجله
ناشر:
ترجمه یا تألیف:
آدرس مرجع:refahj.uswr.ac.ir
نام مرجع:فصل نامه رفاه اجتماعی
فصل:پاییز
شماره:1
نویسنده همکار:
صفحات مرجع:116-139

افکار خود را به اشتراک گذارید