تعاونی‎‌ها تبلور جامعه مدنی هستند

اطلاعات اثر:

عنوان فارسی: تعاونی‌ها تبلور جامعه مدنی هستند
شماره مرجع:93
تاریخ انتشار:1381
نوع مرجع:مجله
ناشر:
ترجمه یا تألیف:
آدرس مرجع:ajcoop.mcls.gov.ir
نام مرجع:تعاون و کشاورزی
فصل:مرداد
شماره:131
نویسنده همکار:
صفحات مرجع:42-43

افکار خود را به اشتراک گذارید