تراژدی انتقام

اطلاعات اثر:

عنوان فارسی: تراژدی انتقام
شماره مرجع:106
تاریخ انتشار:1382
نوع مرجع:مجله
ناشر:
ترجمه یا تألیف:
آدرس مرجع:ketabnak.com
نام مرجع:کلک
فصل:آذر
شماره:142
نویسنده همکار:
صفحات مرجع:22-25

افکار خود را به اشتراک گذارید